Archive for مارس 2010

روشنگری از نوع 90 سیاسی بایدی برای جنبش سبز

مارس 4, 2010

در زمان انتخابات در سرتا سر ایران سی دی هایی به نام 90 سیاسی دست به دست مردم چرخید.در این برهه از زمان ما نیاز به روشنگری داریم.حتی بیشتر و قوی تر از هر زمان.90 سیاسی در زمان خودش یکی از تاثیر گذار ترین اخباری بود که به ساده ترین شکل ممکن از عوام و خواص جامعه را تحت پوشش قرار داد.در کنار کارزار های خیابانی علیه استبداد.جامعه نیاز به روشنگری در پنهای وسیعی از عامه مردم رو مطلبه.همه به اینترنت دسترسی ندارن.90 های سیاسی باید ساخته بشه.تا تمامیت حتی انها که هنوز دلبسته این نظام ظالم مانده اند بدانند.بیدار شوند .جامعه ما دچار فقر فرهنگی ست.جامعه ما نیاز به روشنگری سالم و هدف مند دارد.از تمامی مبارزین راه ازادی این خواهش هست تا به این اصل توجه بیشتری بکنن.
مخصوصا هموطنان خارج از کشور.پاینده ایران.زنده باد ازادی