Archive for ژانویه 2010

جمعه16 بهمن راس ساعت1 اسمان ایران را سبز کنیم

ژانویه 23, 2010

ما باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.یکی از کم هزینه ترین اعتراض میتواند در روز 16بهمن انجام شود.خواهشا توجه کنید.هر ایرانی تنها 10 بادکنک سبز.روش پر کردن ان با گاز شهری امکان پذیر است.همان طور که اسکناس نویسی کودتا را دیوانه کرد.همان طور که دیوار نویسی خواب را از کور دلان گرفته.این بار بادکنک های سبز اسمان ایران را سبز خواهد کرد.اگر ذره ای همت کنیم رسانه شمایید.اصلاع رسانی کنید.ما بی شماریم.

پیدا و پنهان

ژانویه 13, 2010

اگر به خانه ي من آمدي برايم مداد بياور مداد سـيــاه مي خواهم روي چهـــره ام خـط بكشـم تا به جــــرم زيبايي در قـــــفس نيفتم. يك ضربـــدر هم روي قلبـــم تا به هوس هم نيفتم ! يك مداد پاك كن بده براي محـو لـب ها نمي خواهم كسي به هواي سرخيشان ، سياهم كند! يك بيلـچــه، تا تمام غرايز زنـــانه را از ريشــه در آورم شـــخم بزنم وجودم را …بدون اينها راحت تر به بهشـت مي روم گويا! يـك تيــغ بده؛ موهايم را از ته بتراشم سرم هوايي بخورد و بي واسطه روسري كمي بيانديشم ! نخ و سوزن هم بده، براي زبانـــــــم مي خواهم … بدوزمش به سق … اينگونه فريادم بي صداتر است! قيچي يادت نرود مي خواهم هر روز انديشه هايم را سانســــور كنم ! پودر رختشويي هم لازم دارم براي شستشـوي مغزي مغزم را كه شستم ، پهن كنم روي بند تا آرمانهايم را باد با خود ببرد به آنجايي كه عرب ني انداخت مي دانـــي كه؟ بايــد واقع بيـــن بود ! صدا خفه كن هم اگر گير آوردي بگير مي خواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب ، برچسب فاحشـــه مي زنندم بغضم را در گلو خفه كنم! يك كپي از هويتــــــــــم را هم مي خواهم براي وقتي كه خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد ، فحـــــش و تحقير تقديمم مي كنند ! تو را به خدا….اگر جايي ديدي حقــي مي فروختند برايم بخر … تا در غذا بريزم ترجيح مي دهم خودم قبل از ديگران حقم را بخورم ! و سر آخر اگر پولي برايت ماند برايم يك پلاكــــــــارد بخر به شكل گردنبند بياويزم به گردنم….و رويش با حروف درشت بنويسم: من يـك انسانم من هنوز يك انسـانم من هر روز يك انسانم